TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Kvalitet, zaštita životne sredine i zaštita zdravlja i bezbednost na radu

 

Sistem upravljanja kvalitetom, sistem upravljanja zaštitom životne sredine i sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu, kao integrisani menadžment sistemi, uvedeni su i sertifikovani u Tigar Tehnička guma sa ciljem da pokažu sposobnost fabrike da može ispuniti zahteve i očekivanja kupaca i da pri tome njeni proizvodi tokom čitavog životnog ciklusa ne ugroze kvalitet životne sredine i zdravlje i bezbednost zaposlenih i njenih korisnika. 

Izjava o politici kvaliteta, zaštite životne sredine, zaštite zdravlja i bezbednosti na radu 

Sistemi su gradjeni na osnovu procesnog modela i zadovoljavaju sadašnji stepen tehničko-tehnološkog i organizacionog razvoja Tigar Tehničke gume i zahteve relevantnih međunarodnih standarda iz oblasti upravljanja kvalitetom, upravljanja zaštitom životne sredine i upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. 
 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.