TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Vanredna skupština akcionara 2014

Poštovani akcionari, 

Obaveštavamo Vas da ce vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana 14.04.2014. u Pirotu, Nikole Pašića 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u 12 h.

D n e v n i   r e d:


1) Donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije 

2) Donošenje odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Tigar ad Pirot 


Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog materijala, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini. 

Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 11.04.2014. (lično ili putem pošte, u plavoj koverti). Ovaj materijal sadrži predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem. 

Materijal za sednicu može se preuzeti i sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h. 


N a p o m e n a: 

Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu. 

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 12-03-2014, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su na adrese akcionara. Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 04.04.2014. 


Srdačan pozdrav, 
U Pirotu, 24.03.2014. godine 


Generalni direktor 
Nebojša Đenadić, sr

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.