TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Skupština akcionara 2013

Poštovani akcionari, 

Obaveštavamo Vas da će godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana 14.06.2013, u Pirotu, Nikole Pašica 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u 12 h.

D n e v n i   r e d 

1. Donošenje Odluke o izboru predsednika Skupštine. 

2. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012. kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora; 

3.    Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012, kao i izveštaja u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora; 

4. Donošenje odluka o razrešenju i imenovanju članova Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot; 

5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora. 

Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini. 

Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice (lično ili putem pošte, u plavoj koverti). 

Ova knjižica sadrži materijal za sednicu: izvod iz Izveštaja o poslovanju za 2013. godinu, Izveštaj Nadzornog odbora, kao i predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem. 

Materijal za sednicu: Izveštaj o poslovanju za 2012. godinu i predlozi odluka po svim tackama dnevnog reda mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h. 

N a p o m e n a: 

Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu. 

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 26-04-2013, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su na adrese akcionara. 

U Pirotu, datum: 15.05.2013. godine
Srdačan pozdrav, 

Sekretar Društva 
Slavoljub Stanković, s.r.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.