TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Funkcije

FUNKCIJA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Funkcija korporativnog upravljanja Tigar a.d. se u osnovnoj postavci bavi rukovođenjem i upravljanjem u podsistemu upravljanja, funkcionalnim podsistemima, proizvodnim celinama i uslužnim, komercijalnim i komercijalno-uslužnim preduzećima u sastavu Tigra a.d. 

Funkcija korporativnog upravljanja je kohezioni faktor poslovnog sistema koja, na čelu sa Generalnim direktorom, zamenikom Generalnog direktora i svojom administracijom, upravlja poslovnim sistemom Tigar a.d i koordinira rad svih funkcionalnih celina u cilju realizacije definisanih strateških ciljeva, poslovnog plana i poslovne politike. Kroz instituciju Generalnog direktora, izabrane strategije, definisane forme timskog rada i integralni pristup kvalitetu i zaštiti životne sredine, kao poslovnoj filozofiji, Funkcija stvara uslove za rast i razvoj društva, ostvarenje kontinualnog profita, sigurnost za zaposlene i deoničare, kao i ostvarenje društvenih obaveza. Koordinira poslove u oblasti korporativnih komunikacija, odnosa sa investitorima I poslove u oblasti budžetiranja, finansijskog planiranja i kontrolinga.

Kontakt: 
Kabinet generalnog direktora 
Telefon: +381 10 313 121 
E-mail: kabinet@tigar.com

Služba kontrolinga 

Koordinira poslove u oblasti budžetiranja, finansijskog planiranja i analitike, kontrolinga. 

U okviru ove službe izrađuju se srednjoročni i dinamički mesečni planovi zavisnih preduzeća i korporacije, pripremaju analize i prognoze poslovnih i finansijskih rezultata, izveštaji o realizaciji mesečnih planova za zavisna preduzeća, konsolidovanim kvartalnim rezultatima, kao i godišnji izveštaji za zavisna preduzeća i kompaniju u celini.

Kontakt: 
Rukovodilac u službi Kontrolinga 
Dragana Rančić  
E-mail: dragana.rancic@tigar.com

Služba kvaliteta 

Služba kvaliteta vodi globalnu politiku upravljanja kvalitetom, politiku upravljanja zaštitom životne sredine i politiku u vezi sa zdravljem i bezbednošću zaposlenih, odnosno koordinira rad u oblasti integrisanih menadžment sistema. Vrši kontinualno snimanje i proveru funkcionisanja integrisanih menadžment sistema, dajući rukovodstvu adekvatne elemente za potrebe preispitivanja sistema i organizaciju odgovarajućih korektivnih i preventivnih akcija. Sinhronizuje aktivnosti u vezi sa eksternim proverama i ocenama integrisanih menadžment sistema. 

Služba kvaliteta realizuje delokrug rada kroz:

 • poslove iz oblasti upravljanja kvalitetom;
 • poslove iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine;
 • poslove upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • poslove upravljanja kvalitetom sirovina i materijala
 • super kontrolu kvaliteta gotovih proizvoda po proizvodnim celinama

 

Kontakt: 
Rukovodilac službe kvaliteta 
Dragana Stamenović-Pančić 
E-mail: dragana.stamenovic-pancic@tigar.com

Služba uslužnih delatnosti

U službi uslužnih delatnosti realizacija poslova se izvodi preko formiranih grupa poslova – Grupe opštih poslova, Grupe za održavanje objekata i infrastrukture i Kuhinje. 

U delokrugu rada Grupe održavanja infrastrukture (odnosi se na objekte i saobraćajnice u okviru fabričkog kruga), spadaju poslovi pružanja sledećih vrsta usluga: bravarske, limarske, molerske i elektroinstalacijske; tekuće održavanje instalacija i objekata; spoljašnje održavanje i čišćenje fabričkog kruga, zelenih površina i objekta; skladištenje i izdavanje materijala; skladištenje, izdavanje i održavanje opreme, alata i mehanizacije;

U delokrugu rada Grupe opštih poslova spadaju poslovi: prijema i ekspedicije pošte; održavanje higijene u Upravnoj zgradi; organizacija prevoza i prevoz zaposlenih službenim automobilima; obavljanje arhivskih poslova;

U delokrugu rada Kuhinje spadaju poslovi: priprema i distribucija toplog obroka za zaposlene; usluživanje hladnih i toplih napitaka iz bifea.

FUNKCIJA KOMERCIJALE I MARKETINGA

Funkcija komercijale i marketinga objedinjuje sve komercijalne aktivnosti vezane za nabavku i prodaju na domaćem i inostranom tržištu. U delokrug rada ove funkcije spadaju i poslovi iz oblasti marketinga i logistike.

Služba marketinga 

Marketing Tigra a.d. omogućava da strategija kompanije bude tržišno usmerena, u skladu sa strateškim ciljevima na tržištu roba i usluga. 

Marketing podstiče, razvija i implementira marketing koncepciju u Tigru a.d. i odgovoran je za vođenje i koordinaciju marketing aktivnosti, kao i podršku Funkcije korporativnog upravljanja u proceni ukupnih mogućnosti kompanije. 

U okviru marketinga realizuju se aktivnosti u oblasti istraživanja tržišta, marketinške implementacije razvoja proizvoda i kreiranja korporativnog identiteta i promotivnih aktivnosti.

Kontakt: 
Koordinacija marketinških aktivnosti 
Danijela Aleksov
E-mail: danijela.aleksov@tigar.com

Služba veleprodaje 

Prodajni asortiman obuhvata:

 • Modnu, dečiju, sportsku, zaštitnu i gumenu obuću opšte namene
 • Proizvode od reciklirane gume koji se koriste kao izolacioni građevinski materijali, za uređenje bašta i drugih spoljnih površina, za dečija igrališta, sportske terene i druge opšte namene
 • Lopte i sportske rekvizite
 • Boje i lakove
 • Široku gamu proizvoda namenjenih industriji, građevinarstvu, putnoj i železničkoj infrastrukturi, kao i
 • Lepila namenjena rudarskom sektoru

 

Kontakt: 
Rukovodilac službe veleprodaje 
Danijela Aleksov
E-mail: danijela.aleksov@tigar.com

Služba nabavke 

U delokrug rada službe nabavke spadaju sledeći poslovi : ugovaranje i organizovanje nabavke sirovina, materijala, rezervnih delova i energenata kao i obezbeđivanje informacija o tržištu sirovina i repromaterijala. 

Vrši se nabavka materijala I sirovina za sve tri proizvodne celine, kao što su elastomeri opšte i specijalne namene, punila, omekšivači, ubrzivači i ostalih sirovina za potrebe nesmetanog obavljanja procesa proizvodnje u okviru Tigra a.d. kao i nabavka materijala za energetiku, tehnička tkanina, obućarski, pomoćni i materijal za pakovanje i rezervni delovi.

Kontakt: 
Rukovodilac službe nabavke 
Tatjana Stančev 
E-mail: tatjana.stancev@tigar.com

Služba logistike

Logistika Tigar a.d. se bavi upravljanjem zaliha robe i gotovih proizvoda kroz proces uskladištenja. Roba se skladišti u dva regionalna magacina i dva magacina u Pirotu. Vrši organizaciju međunarodnog i domaćeg transporta u izvozu i uvozu roba za potrebe kompanije i transport gotove robe i sirovina sopstvenim kombi vozilima, u zemlji i inostranstvu, za potrebe kompanije i trećih lica.

Kontakt: 
Rukovodilac službe logistike
Jugoslav Trajković
E-mail: jugoslav.trajkovic@tigar.com

FUNKCIJA FINANSIJA I RAČUNOVODSTVA

Služba finansija 

U delokrugu rada službe je da stvara, održava i unapređuje sisteme koji obezbeđuju osnovnu, tekuću i razvojnu finansijsku politiku. Ogleda se u sledećem: 

1. Izrada plana likvidnosti "Tigra" na osnovu plana priliva i odliva sredstava. 
2. Staranje o održavanju likvidnosti preduzeća na osnovu stvarnog priliva sredstava i stvorenih obaveza. 
3. Praćenje naplate potraživanja i obezbeđivanje odgovarajuće evidencije. 
4. Plasiranje viška sredstava u skladu sa postavljenom politikom. 
5. Preduzimanje mera za obezbeđenje nedostajućih sredstava i urednom vraćanju istih. 
6. Preduzimanje mera za obezbeđenje deviznih sredstava u skladu sa definisanom politikom obezbeđenja deviznih sredstava. 
7. Praćenje promena na računima organizacionih jedinica iz sastava "Tigra" i sastavljanje potrebnih izveštaja. 
8. Izrada plana investicione i kreditne sposobnosti preduzeća.

Kontakt: 
Rukovodilac službe finansija 
Dragan Todorović 
E-mail: dragan.todorovic@tigar.com

Služba računovodstva 

Služba računovodstva je odgovorna za evidentiranje svih promena na sredstvima društva, izradjuje mesečne i godišnje finansijske izveštaje o poslovanju matičnog i zavisnih preduzeća. U skladu sa zakonskim propisima i ciljevima poslovne politike obezbeđuje se: 

1. analitička evidencija nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, materijala i sitnog inventara, gotovih proizvoda, robe - naturalno i vrednosno. 
2. analitička evidencija kupaca, datih i primljenih avansa, dobavljača, potraživanja od radnika. 
3. obračun i podnošenje poreskih prijava (porez na dodatu vrednost, porez na dobit preduzeća, porez na imovinu). 
4. izveštaj o troškovima po mestima nastanka. 
5. izrada mesečnih i godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju. 
6. izrada konsolidovanog godišnjeg izveštaja.

Kontakt: 
Rukovodilac službe računovodstva 
Aleksandra Đorđević
E-mail: aleksandra.djordjevic@tigar.com

FUNKCIJA UPRAVLJANJA INVESTICIJAMA I IMOVINOM

Funkcija upravljanja investicijama i imovinom u obavezi je da na nivou Tigar Grupe:  definiše strategiju razvoja; uspostavi jedinstvenu metodologiju razvoja; izradi investicioni plan; Obezbedi proizvodnju i distribuciju fluida; upravlja nepokretnom imovinom (objekti i zemljište).

Služba upravljanja investicijama i imovinom 

U delokrugu upravljanja investicijama spadaju sledeći poslovi: definisanje investicionog projekta; definisanje dokumentacione osnove za upravljanje investicijama; izrada studije opravdanosti; izrada studije izvodljivosti (investicioni elaborat), otvaranje projekta; upravljanje investicionim projekom, po svim ključnim procesima (planiranje, realizacija, koja podrazumeva prikupljanje i evidentiranje ponuda, izbor dobavljača, sklapanje investicionog ugovora i kontrola ); realizacija izabranog projekta-rešenja, prema usvojenoj projektnoj dokumentaciji, u definisanom roku, sa racionalnim korišćenjem raspoloživih resursa, uz poštovanje zakonskih odedbi i propisanih standarda; izrada završnih analiza, uspeh projekta, efekti; praćenje kontrole uvođenja i odvijanja promena, nastalih kao posledica investicionog ulaganja.

U delokrugu upravljanja imovinom spadaju sledeći poslovi:  vođenje evidencija o nepokretnoj imovini i svim nastalim promenama vlasnika ili korisnika, u okviru stvarnih prava na nepokretnostima; formiranje, vođenje i ažuriranje imovinsko pravne dokumentacije preuzimanjem od nadležnih državnih organa ili službi u okviru Tigar grupe; vođenje evidencija o broju i strukturi nepokretnosti (zemljišta, objekti, stanovi, poslovni prostor, i sl.); predlaganje načina raspolaganja imovinom (prodaja, zakup, iznajmljivanje i sl.); izrada i realizacija ugovora o kupoprodaji nepokretnosti; praćenje realizacije ugovora o zakupu ili korišćenju zemljišta i nepokretnosti; fakturisanje zakupa za objekte u vlasništvu, koje je Tigar a.d. dao pod zakup, kao i prefakturisanje svih troškova za te objekte: električna energija, grejanje, telefon, troškovi komunalnih usluga kao i svi zavisni troškovi.

Kontakt: 
Rukovodilac službe upravljanja investicijama i imovinom 
Zorica Mladenović 
E-mail: zorica.mladenovic@tigar.com

Radna jedinica Energetika 

Radna jedinica Energetika se bavi:

 • - proizvodnjom i distribucijom fluida (vodene pare, komprimovanog vazduha i meke vode), transformacijom i distribucijom električne energije
 • - distribucijom vode, pripremom rashladne vode, i kontrolom otpadnih voda
 • - održavanjem postrojenja,vodova, mreža i opreme i
 • - kontrolom emisija izduvnih gasova i kontrolom otpadnih voda

 

Kontakt: 
Rukovodilac radne jedinice Energetika
Dragiša Tošić
E-mail: dragisa.tosic@tigar.com

FUNKCIJA PODRŠKE POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

Funkcija podrške poslovnim aktivnostima u obavezi je da stvara, održava i unapređuje sistem i mehanizme pravne zaštite interesa i poslovanja Tigar grupe, obezbeđuje kadrove potrebne za funkcionisanje poslovnog sistema, izgrađuje i održava informacioni sistem Tigar Grupe, kao jedinstvene tehnološke informacione baze i pruža logistiku Tigar Grupi.

Pravna služba 

Pravna služba je odgovorna da obezbedi sistem i mehanizme pravno-normativne zaštite interesa i poslovanja društva i njegovih delova, u skladu sa važećim zakonskim propisima i regulativom, unutar poslovnog sistema i u odnosima sa okruženjem. 

Delokrug rada Pravne službe obuhvata: 
- Redovno praćenje zakonskih propisa i njihovih promena, 
- Normativno ugrađivanje u normativna akta preduzeća, 
- Pripremu sednica i odgovarajućih odluka organa upravljanja preduzeća, 
- Zastupanje preduzeća pred nadležnim državnim organima, radi zaštite imovinskih prava u zemlji i inostranstvu, 
- Zaštitu interesa preduzeća u pogledu prava intelektualne svojine, 
- Pripremu i preispitivanje ugovora.

Kontakt: 
Rukovodilac pravne službe 
Danijela Cenić
E-mail: danijela.cenic@tigar.com

Služba za ljudske resurse 

Služba za ljudske resurse obezbeđuje kadrove potrebne za funkcionisanje sistema u skladu sa strateškim ciljevima, poslovnom politikom i planovima. Odgovorna je za kontinualnu analizu tržišta radne snage i potreba poslovnog sistema, školovanje, pripremu, profesionalni razvoj i praćenje kadrova u toku celog njihovog radnog veka. U okviru podele rada najznačajnije je: 
- Kreiranje strategija i programa rada u oblasti kadrova. 
- Obezbeđenje sistema nadzora i kontrole sprovođenja usvojene strategije i programa rada i postignutih rezultata u ostvarenju poslovne politike u delu kadrova. 
- Kreiranje i predlaganje dugoročne kadrovske politike. 
- Iznalaženje i primena motivacionih faktora u cilju stimulisanja za doprinos u realizaciji planova. 
- Organizacija i realizacija programa obrazovanja i obuke. 
- Saradnja sa obrazovnim i naučno-istraživačkim ustanovama. 
- Projekcija i organizacija sistema praćenja kadrova. 
- Projekcija i organizacija sistema nagrađivanja i plata. 

U delokrug rada službe za ljudske resurse spadaju poslovi: 
- obračun zarada, obračun naknada zarada, obračun ostalih ličnih primanja, regulisanje poreza i doprinosa, podnošenje poreskih prijava, izrada obrazaca M4, vrednovanje poslova. 
- prijem i ekspedicija pošte, tehničko održavanje upravne zgrade, održavanje higijene u upravnoj zgradi 
- organizacija prevoza i prevoz službenim automobilima 
- obavljanje arhivskih poslova.

Kontakt: 
Rukovodilac službe za ljudske resurse 
Suzana Jocić 
E-mail: suzana.jocic@tigar.com

IT služba 

IT služba je odgovorna za izgradnju i održavanje integralnog informacionog sistema "Tigra" a.d., kao jedinstvene tehnološke informacione baze, koja treba da obezbedi potrebne podatke rukovodstvu za efikasno upravljanje. U obavezi je da stvara jedinstven i kompatibilan informacioni sistem, sposoban da se održava i razvija u skladu sa savremenim trendovima u svetu. IT služba realizuje poslove iz definisanog delokruga rada kroz rad dve službe: službe za projektovanje i razvoj i službe za instalacije. 

Delokrug rada službe za projektovanje i razvoj: 
- projektovanje i programiranje delova IIS 
- operativno aktiviranje i korišćenje elemenata IIS 
- projektovanje potrebnog hardvera i odabir softvera 
- odabir, formiranje i održavanje baze podataka 
- projektovanje, aktiviranje i održavanje aplikativnog softvera 
- instaliranje aplikativnog softvera 

Delokrug rada službe za instalacije: 
- Obrada i zaštita podataka 
- Projektovanje telekomunikacione tehnologije 
- Formiranje, održavanje, operativna kontrola i korišćenje provajding centra 
- Elektronsko upravljanje projektima 
- Postavljanje i održavanje opreme 
- Popravke ili zamene delova ili celih elemenata sistema 
- Projektovanje, instaliranje i održavanje hardverskih i softverskih komponenti LAN-a 
- Instaliranje sistemskog i aplikativnog softvera

Kontakt: 
Rukovodilac IT službe 
Miroslav Petrović 
E-mail: miroslav.petrovic@tigar.com

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.