TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Vanredna skupština akcionara 2013

Poštovani akcionari, 

Pred nama je vanredna sednica Skupštine akcionara i prilika da donesemo više značajnih odluka u cilju normalnog funkcionisanja Društva. Zakonska obaveza nam je da do kraja godine donesemo odluku o izboru revizora za 2013, a na dnevnom redu je i korigovani finansijski izveštaj koji je urađen na osnovu odluke redovne Skupštine akcionara, održane u junu ove godine. U cilju sagledavanja postojećeg stanja i sprovođenja mera za normalizaciju poslovanja, Društvo je uradilo program poslovne i finansijske konsolidacije, koji između ostalog sadrži i niz strateških odluka. 

Vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biće održana 18.12.2013, u sedištu Društva, ul. Nikole Pašića 213, Pirot, Velika sala Upravne zgrade, sa početkom u 12 h

D n e v n i   r e d: 

1) Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012. godinu i načinu pokrića gubitka iskazanog u korigovanom Finansijskom izveštaju za 2012. i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Finansijskim izveštajem za 2012; 

2) Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva; 

3)    Donošenje Odluke o usvajanju korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2012. godinu i izveštaja nezavisnog revizora u vezi sa korigovanim Konsolidovanim finansijskim izveštajem za 2012; 

4)    Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora; 

5)    Usvajanje Programa poslovne i finansijske konsolidacije Tigar a.d. Pirot; 

6)    Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar, Pirot; 

7)    Usvajanje Pravilnika o obračunu i isplati naknada za rad članovima Nadzornog odbora, članovima komisija Nadzornog odbora i predsedniku Skupštine akcionara; 


Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za vanrednu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini. Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 radna dana pre održavanja sednice, odnosno do 13.12.2013. godine (lično ili putem pošte, u plavoj koverti). Ova knjižica sadrži predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem. 

Materijal za sednicu: Korigovani finansijski izveštaj za 2012. godinu, Program poslovne i finansijske konsolidacije, predlozi odluka po svim tačkama dnevnog reda i materijali uz predloge odluka mogu se preuzeti sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h. 

N a p o m e n a: 
Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10h časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu. 

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 30-09-2013, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su na adrese akcionara. 

U Pirotu, datum: 27.11.2013. godine
Srdačan pozdrav, 

Generalni direktor    
Nebojša Đenadić, sr

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.