TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Vanredna skupština akcionara 2018

Poštovani akcionari, 

Obaveštavamo Vas da će vanredna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana 29.03.2018. u Pirotu, Nikole Pašića 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u 12 h.
 

D n e v n i   r e d:

1) Donošenje Odluke o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom, u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije 
2) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot (odredbe o osnovnom kapitalu i sastavu Nadzornog odbora) 
3) Razrešenje člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot 
4) Imenovanje člana Nadzornog odbora Tigar ad Pirot Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za vanrednu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog materijala, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini. 

Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 26.03.2018. (lično ili putem pošte). 

Ovaj materijal sadrži predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda. 

Materijal za sednicu može se preuzeti sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, u redovno radno vreme - svakog radnog dana, od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h. 

N a p o m e n a: 

Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu. 

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 08.03.2018. godine, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata. 

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrnenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 19.03.2018. 

Srdačan pozdrav, 

U Pirotu, 08.03.2018. godine

Generalni direktor 
Vladimir Ilić, sr


 


    P o z i v 
    Materijal za redovnu skupštinu akcionara 
    P u n o m o ć j e 
    Formular za glasanje u odsustvu 
    Nacrt teksta Unapred pripremljenog Plana Reorganizacije Tigar a.d. Pirot 


Zapisnik sa vanredne sednice Skupštine akcionara akcionarskog društva "Tigar" - Pirot


 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.