TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Skupština akcionara 2015

Poštovani akcionari, 

Obavešavamo Vas da ce redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana 29.06.2015. u Pirotu, Nikole Pašica 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva, sa početkom u 12h

D n e v n i   r e d:


1) Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014.godinu, sa izveštajem Nezavisnog revizora, kao i izveštaje u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora; 

2) Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2014.godinu sa izveštajem Nezavisnog revizora, kao i izveštaje u vezi sa konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju i Izveštaj Nadzornog odbora; 

3) Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za 2015.godinu; 

4) Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar a.d; 

5) Donošenje Odluke o imenovanju clana Nadzornog odbora Tigar a.d. 


Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog materijala, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini. 

Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 26.06.2015. (lično ili putem pošte). 

Ovaj materijal sadrži predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem. Materijal za sednicu može se preuzeti i sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h. 

N a p o m e n a: 

Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu. 

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 29.04.2015. prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su na adrese akcionara. 

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrnenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra - dan akcionara: 19.06.2015. 

Srdačan pozdrav, 
U Pirotu, 29.05.2015. godine 

Generalni direktor 
Nebojša Đenadić, sr

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.