TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Najčešća pitanja

Kako se akcionari pozivaju na sednicu Skupštine akcionara? 

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se na internet stranicama: 

Poziv se upućuje najkasnije 30 dana pre održavanja redovne (godišnje) sednice Skupštine akcionara, a najkasnije 21 dan pre održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara. 
Objava poziva mora trajati najmanje do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.


Gde se mogu pogledati materijali za sednicu Skupštine akcionara? 

Materijali za sednicu Skupštine akcionara dostupni su: 

  • na internet stranici Društva
  • u sedištu Društva - Akcionar koji to zahteva pisanim putem, uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara može ostvariti u sedištu Društva, u radno vreme, odnosno između 8:00 i 16:00 časova, svakog radnog dana od dana objave poziva i materijala za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici Društva, do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

 


 

Da li akcionar može na Skupštini akcionara da glasa u odsustvu? 

Akcionar koji ima pravo učešća na Skupštini akcionara može da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na sednici direktnim upućivanjem formulara za glasanje, posredstvom kurirske službe ili preporučene pošte. Formular koji mora biti dostavljen Društvu na adresu Tigar a.d. Pirot, ulica Nikole Pašića 213 (sa obaveznom naznakom za Sekretara Društva) i primljen od strane Društva, najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. 
Ukoliko putem formulara za glasanje, u odsustvu akcionara glasa zastupnik ili punomoćnik, uz formular za glasanje potrebno je dostaviti i odgovarajući dokaz o pravu na zastupanje akcionara.


Koje poreske obaveze podrazumeva trgovanje akcijama? 

Fizičko lice prodavac akcija je obveznik poreza na: 
a) prenos apsolutnih prava 
b) poreza na kapitalnu dobit. 

Porez na prenos apsolutnih prava: 
a) Iznos poreza je 0.3% 
b) Osnovica za obračun je vrednost prodatih akcija 
c) Poreski obveznik je prodavac akcija 
d) Obračun i plaćanje - Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti automatski vrši plaćanje ovog poreza (0,3%), uz naknadu za tu uslugu od 0,05%, umanjujući iznos koji se uplaćuje prodavcu hartija od vrednosti. 

Porez na kapitalnu dobit: 
a) Iznos poreza je 20% 
b) Osnovica za obračun je razlika između nabavne i prodajne cene 
c) Poreski obveznik je prodavac akcija 
d) Prijava poreske obaveze - Prodavac akcija je dužan da podnese poresku prijavu sa propisanom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze u roku od 15 dana od dana prodaje akcija. 

Uz prijavu se podnosi: 
1) popunjen obrazac PPDG-3 
2) kopija dokumenta kojim se dokazuje osnov sticanja prava na akcije. To može biti: 
   a. Ugovor ili potvrda o upisu akcija izdata od izdavaoca hartija od vrednosti 
   b. Potvrda o kupovini akcija izdata od strane brokera, u zavisnosti od načina sticanja 
3) kopija identifikacionog dokumenta. 

Pravno lice prodavac akcija je obveznik poreza: 
a) na prenos apsolutnih prava 
b) poreza na kapitalnu dobit 

Porez na prenos apsolutnih prava: 
a) Iznos poreza je 0.3% 
b) Osnovica za obračun je vrednost prodatih akcija 
c) Poreski obveznik je prodavac akcija 
d) Obračun i plaćanje - Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti automatski vrši plaćanje ovog poreza (0.3%), uz naknadu za uslugu od 0,05%, umanjujući iznos koji se uplaćuje prodavcu hartija od vrednosti. 

Porez na kapitalnu dobit 
Porez na kapitalnu dobit pravnog lica se iskazuje u poreskom bilansu na kraju obračunske godine i plaća se u skladu sa Zakonom o porezu na dobit preduzeća. 

Za nerezidentna lica obračun i plaćanje poreza obavlja se na osnovu međudržavnih sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja.


Šta uraditi ako novac nakon sedam dana od uspešne aukcije nije legao na račun? 

U slučaju da ni sedam dana nakon aukcije novac nije legao na račun, potrebno je obratiti se brokeru, kako bi on u kontaktu sa bankom ustanovio tačan uzrok problema i pronašao adekvatno rešenje.


Zašto na sajtu Beogradske berze stoji obaveštenje da je neusaglašen podatak o broju uključenih akcija sa brojem akcija upisanim u Centralnom registru hartija od vrednosti i šta to znači? 

U skladu sa pravosnažnim UPPR-om Tigra a.d., krajem 2016. i početkom 2017.godine emitovane su akcije po osnovu konverzije duga u kapital i iste su upisane u CRHoV. Novoemitovane akcije nisu uključene u trgovanje što dovodi do neusaglašenosti izmedju broja akcija uključenih u trgovanje i broja akcija upisanih u Centralnom registru hartija od vrednosti i iz tog razloga stoji ovo obaveštenje na sajtu Beogradske berze.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.