TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Skupština akcionara 2012

Poštovani akcionari, 

Obaveštavamo Vas da će godišnja sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot biti održana20.06.2012, u Pirotu, u Velikoj sali Kluba Vojske Srbije, Trg Pirotskih oslobodilaca bb, sa početkom u 12 h
 

P o z i v   možete preuzeti ovde 
D n e v n i   r e d   možete preuzeti ovde 


1. Izbor predsednika Skupštine; 

2. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine; 
» Predlog Poslovnika o radu Skupštine Akcionarskog društva Tigar Pirot 

3. Donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot, kao i izveštaja u vezi sa Finansijskim izveštajem: Izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora; 
» Odluka o usvajanju Finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2011. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem 
» Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu 
» Finansijski izveštaji 31. decembar 2011. godine i Izveštaj nezavisnog revizora 
» Ocena poslovanja u 2011. godini 
» Izveštaj Nadzornog odbora 

4. Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. Pirot za 2011, kao i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem: Izveštaja Upravnog odbora, Izveštaja nezavisnog revizora i Izveštaja Nadzornog odbora; 
» Odluka o usvajanju Konsolidovanog finansijskog izveštaja Akcionarskog društva Tigar, Pirot za 2011. godinu i izveštaja u vezi sa Konsolidovanim finansijskim izveštajem 
» Izveštaj o poslovanju za 2011. godinu 
» Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2011. godine i Izveštaj nezavisnog revizora 
» Ocena poslovanja u 2011. godini 
» Izveštaj Nadzornog odbora 

5. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora; 
» Odluka o izboru nezavisnog revizora Akcionarskog društva Tigar, Pirot 

6. Donošenje Osnivačkog akta Tigar a.d. Pirot, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima;
» Odluka o usvajanju Osnivačkog akta Tigar a.d. Pirot 
» Predlog Osnivačkog akta Akcionarskog društva Tigar Pirot 

7. Donošenje Statuta Tigar a.d. Pirot, radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima; 
» Odluka o usvajanju Statuta Tigar a.d. Pirot 
» Predlog Statuta Akcionarskog društva Tigar Pirot 

8. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot; 
» Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Akcionarskog društva Tigar, Pirot 

9. Donošenje Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot; 
» Odluka o utvrđivanju Politike naknada i nagrada članovima Nadzornog odbora i komisija Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot 
» Predlog Politike naknada i nagrada članovima Nadzornog odbora i komisija Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot 

10. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata Poslovnog plana Tigar a.d. Pirot, za period 2012 – 2014. 
» Odluka o usvajanju elemenata Poslovnog plana Tigar a.d. Pirot, za period 2012 – 2014. 
» Elementi poslovnog plana 2012-2014 


Pozivamo Vas da učestvujete u donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog obaveštenja, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini. 

Punomoćje, koje se popunjava na mestima obeleženim za identifikaciju akcionara (adresa, prebivalište, broj lične karte, matični broj), odnosno punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice (lično ili putem pošte u dostavljenoj plavoj koverti). 

» P u n o m o ć j e 

N a p o m e n a: Molimo Vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu. 

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Upravnog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 2012-04-23, prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. 

U Pirotu, 21.05.2012.
Srdačan pozdrav, 

Sekretar Društva 
Slavoljub Stanković, s.r.

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.