TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Skupština akcionara 2011

Poštovani akcionari,

Godišnja Skupština akcionara kompanije Tigar zakazana je za 24. jun 2011. godine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji su na dan 16.5. 2011. godine bili evidentirani u Knjizi akcionara CRHoV.

Poziv za Skupštinu, Dnevni red, kao i kompletan materijal, koji su prosleđeni na adrese svih akcionara, možete preuzeti i sa kompanijskog sajta.

Dokumenta:

Akcionarsko društvo Tigar Pirot - Izveštaj o bitnom događaju javnog društva (23.5.2011.)

Materijal i odluke za Skupštinu akcionara

Zastupnička izjava

Punomoćje

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2010. godine i Izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji 31. decembar 2010. godine i Izveštaj nezavisnog revizora

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.