TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Skupština akcionara 2017

Poštovani akcionari, 

Obaveštavamo vas da će redovna sednica Skupštine Akcionarskog društva Tigar, Pirot, biti održana 23.06.2017. u Pirotu, Nikole Pašića 213, Velika sala Upravne zgrade u sedištu Društva,
sa početkom u 12 h

D n e v n i   r e d:


1) Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za period I-XII 2016. kao i izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaj Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaj Revizora i Izveštaj Nadzornog odbora; 
2)    Donošenje Odluke o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izveštaja Tigar ad Pirot za period I-XII 2016. kao i Izveštaja u vezi sa finansijskim izveštajem: Izveštaja Izvršnog odbora o poslovanju, Izveštaja Revizora i Izveštaja Nadzornog odbora; 
3)    Donošenje Odluke o izboru Revizora za 2017.godinu; 
4)    Donošenje Odluke o izmenama i dopunama Statuta Tigar ad; 
5)    Donošenje Odluke o razrešenju članova Nadzornog odbora Tigar ad. 
6)    Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora Tigar ad. 


Pozivamo vas da učestvujete u radu Skupštine i donošenju odluka po tačkama dnevnog reda, glasanjem lično ili preko punomoćnika. Detaljnije informacije o ostvarivanju prava glasa preko punomoćnika sadržane su u Pozivu za redovnu sednicu Skupštine, koji se nalazi u prilogu ovog materijala, kao i punomoćje za glasanje na Skupštini. 

Punomoćje koje se popunjava na mestu obeleženom za određivanje punomoćnika (ime i prezime, sa instrukcijama za glasanje po pojedinim tačkama dnevnog reda) dostavlja se Akcionarskom društvu Tigar, najkasnije 3 dana pre održavanja sednice, odnosno do 20.06.2017. godine (lično ili putem pošte). 

Ovaj materijal sadrži predloge odluka po svim tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem. 

Materijal za sednicu može se preuzeti i sa internet stranice Društva www.tigar.com i u sedištu Društva, svakog radnog dana od ponedeljka do petka, u vremenu od 8 do 16 h. 

N a p o m e n a: 

Molimo vas da se, zbog evidencije prisustva i ostalih pripremnih radnji, javite najkasnije do 10 časova u mestu održavanja sednice, naznačenom u obaveštenju, kako bi Skupština blagovremeno počela sa radom. Radi identifikacije potrebno je poneti ličnu kartu. 

Na Skupštinu akcionara pozivaju se, saglasno Odluci Nadzornog odbora Tigar a.d. Pirot, vlasnici akcija na dan 23.05.2017. prema jedinstvenoj evidenciji akcionara. Svi pozivi upućeni su na adrese akcionara. 

Pravo učešća u radu sednice imaju lica koja su akcionari Društva na deseti dan pre dana održavanja sednice, prema spisku akcionara, utvrđenom na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra – dan akcionara: 13.06.2017. 

Srdačno, 
U Pirotu, 24.05.2017. godine

Generalni direktor 
Branislav Čurić, s.r.

 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.