TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Kvalitet, zaštita životne sredine i zaštita zdravlja i bezbednost na radu

 

 

Integrisani menadžment sistemi - menadžment kvalitetom i menadžment zaštitom životne sredine, primenjuju se u celini u preduzeću Tigar Hemijski proizvodi, i obuhvataju sledeće standarde: 
1. SRPS ISO 9001:2001 Sistem menadžmenta kvalitetom, Zahtevi 
2. SRPS ISO 14001:2005 Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine, Specifikacija sa uputstvom za primenu 


Odgovornost za kvalitet i zaštitu životne sredine fabrike "Tigar Hemijski proizvodi" definisana je delokrugom rada fabrike i odnosi se na sledeće aktivnosti: 
- nabavka repromatrijala 
- razvoj proizvoda; 
- priprema za proizvodnju; 
- proizvodnja; 
- prodaja; 
- korišćenje proizvoda. 

Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.