TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE

UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE
25.07.2014

U skladu sa teškom finansijskom situacijom i nelikvidnošću sa kojom se Tigar susretao u prethodnom dvogodišnjem periodu, na vanrednoj sednici Skupštine akcionara Tigra a.d. 14.04.2014.godine doneta je Odluka o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije.

Na osnovu odredbi člana 155. do 173. Zakona o stečaju i Odluke Nadzornog odbora Tigra a.d. od 28.05.2014. Unapred pripremljen plan reorganizacije za Tigar a.d. kao i za proizvodni entitet Tigar Obuću predat je Privrednom sudu u Nišu, dana 29.05.2014.godine.

Privredni sud u Nišu je dana 06.06.2014. potvrdio prihvatanje UPPR-a, doneo Rešenje o pokretanju prethodnog stečajnog postupka i imenovao privremene stečajne upravnike.

Zakazana su ročišta za Tigar a.d za 07.08.2014. i Tigar Obuću za 13.08.2014.godine.

Cilj ovog Plana je određivanje strategije i način rešavanja problema sa kojima se Društvo trenutno suočava, kao posledicom loših poslovnih Odluka iz prethodnog perioda, njihovo rangiranje po težini, hitnosti i definisanje puteva i prioriteta u rešavanju a sve u cilju dugoročnog ozdravljenja Društva.

Ovaj Plan predstavlja jedan od koraka u procesu restrukturiranja i revitalizacije Društva, koji će rukovodstvo realizovati u narednom petogodišnjem planu.


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.