TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

ODRŽANA SEDNICA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD

ODRŽANA SEDNICA NADZORNOG ODBORA TIGAR AD
25.02.2013

Nadzorni odbor Tigar a.d. 22. februara 2013. godine održao je V sednicu. U okviru dnevnog reda Nadzorni odbor usvojio je Informaciju o dostavljenim ponudama banaka na iznos od 20,8 miliona evra, u okviru procesa finansijske konsolidacije, a na bazi najavljene garancije Fonda za razvoj Republike Srbije od 15 miliona evra. Na sednici su definisane aktivnosti koje su potrebne za završetak ovog procesa. Doneta je odluka kojom je usvojen predlog nekonsolidovanog finansijskog izveštaja Tigar a.d. za 2012. godinu, koji će biti publikovan u zakonom predviđenom roku i upućen Skupstini akcionara na usvajanje. Odobrena je finansijska transakcija kojom je dug Tigar a.d. po osnovu emitovanih kratkoročnih obveznica prema Slobodnoj zoni Pirot konvertovan u sopstvene akcije Slobodne zone Pirot.

Na dnevnom redu Nadzornog odbora bio je i predlog Komisije za imenovanja članova lzvršnog odbora i generalnog direktora Tigra a.d. za koje je postojala prethodna načelna saglasnost predloženih kandidata. S obzirom na to da do sednice nije dobijena konačna saglasnost kandidata, ove odluke biće razmatrane na sledećoj sednici koja će biti zakazana u najkraćem roku.

Redovna Skupština akcionara Tigra a.d. planirana je za prvu polovinu maja 2013. godine. Na redovnoj Skupštini, pored zakonom predviđenih tačaka dnevnog reda biće razmatrani i drugi predlozi, uključujući i sastav Nadzornog odbora koji bude dostavljen u skladu sa zakonom i Statutom Društva.


Sekretar društva
Slavoljub Stanković


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.