TIGAR A.D.
Nikole pašića 213
18300 Pirot Srbija
+381 (0)10 / 304 - 000

Obaveštenje o dogadajima od znacaja za investicionu javnost - ODLAGANJE ROKA ZA PUBLIKOVANJE KVARTALNOG IZVESTAJA

Obaveštenje o dogadajima od znacaja za investicionu javnost - ODLAGANJE ROKA ZA PUBLIKOVANJE KVARTALNOG IZVESTAJA
15.08.2013

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011)

AKCIONARSKO DRUŠTVO TIGAR, PIROT


Obaveštava svoje akcionare, poslovnu i investicionu javnost da će, uz saglasnost Komisije za hartije od vrednosti, Izveštaj o poslovanju u periodu januar - jun 2013. godine publikovati u odloženom roku, posle 15. avgusta.

Shodno Zakonu o tržištu kapitala, kao i Ugovoru o uključenju i trgovanju hartijama od vrednosti na listingu Beogradske berze, kompanija Tigar ima obavezu publikovanja kvartalnog izveštaja za period april – jun do 15. avgusta 2013. godine. Na osnovu odluka menadžmenta Tigra a.d, Nadzornog odbora i odluke Skupštine akcionara od 14. juna 2013. godine, kompanija je pokrenula postupak korigovanja finansijskih izveštaja za prethodnu godinu i naknadnu reviziju istih, koji su u toku. Pred Nadzornim odborom je usvajanje više odluka koje treba da omoguće odgovarajuća knjiženja, kako bi se naložene korekcije sprovele.

Nakon sprovođenja ovih radnji i utvrđivanja stanja na dan 31.12. 2012. godine, Tigar će uraditi i periodični izveštaj na dan 30. 6. 2013. godine. Nadzorni odbor i stručne službe u kompaniji angažovane su da u što kraćem roku ispune zakonsku obavezu.

Generalni direktor Tigar a.d.
Nebojša Đenadić
 


Naša vizija

Biti kompanija u čijim se vrednostima odražava dostojanstvo i integritet pripadnika i partnera i koja pruža istinski doprinos održivom razvoju.