SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

FUNKCIJE

Funkcija korporativnog upravljanja Tigar a.d. se u osnovnoj postavci bavi rukovođenjem i upravljanjem u podsistemu upravljanja, funkcionalnim podsistemima, proizvodnim celinama i uslužnim, komercijalnim i komercijalno-uslužnim preduzećima u sastavu Tigra a.d.

Funkcija korporativnog upravljanja je kohezioni faktor poslovnog sistema koja, na čelu sa Generalnim direktorom, zamenikom Generalnog direktora i svojom administracijom, upravlja poslovnim sistemom Tigar a.d i koordinira rad svih funkcionalnih celina u cilju realizacije definisanih strateških ciljeva, poslovnog plana i poslovne politike. Kroz instituciju Generalnog direktora, izabrane strategije, definisane forme timskog rada i integralni pristup kvalitetu i zaštiti životne sredine, kao poslovnoj filozofiji, Funkcija stvara uslove za rast i razvoj društva, ostvarenje kontinualnog profita, sigurnost za zaposlene i deoničare, kao i ostvarenje društvenih obaveza. Koordinira poslove u oblasti korporativnih komunikacija, odnosa sa investitorima I poslove u oblasti budžetiranja, finansijskog planiranja i kontrolinga.

Kontakt:
Kabinet generalnog direkora
Telefon: +381 10 313 121
E-mail: kabinet@tigar.com

Služba kontrolinga

Koordinira poslove u oblasti budžetiranja, finansijskog planiranja i analitike, kontrolinga.

U okviru ove službe izrađuju se srednjoročni i dinamički mesečni planovi zavisnih preduzeća i korporacije, pripremaju analize i prognoze poslovnih i finansijskih rezultata, izveštaji o realizaciji mesečnih planova za zavisna preduzeća, konsolidovanim kvartalnim rezultatima, kao i godišnji izveštaji za zavisna preduzeća i kompaniju u celini.

Kontakt:
Rukovodilac u službi Kontrolinga
Dimitrije Milosavljević
Telefon: 010 30 42 14
E-mail: dimitrije.milosavljevic@tigar.com

Služba kvaliteta

Služba kvaliteta vodi globalnu politiku upravljanja kvalitetom, politiku upravljanja zaštitom životne sredine i politiku u vezi sa zdravljem i bezbednošću zaposlenih, odnosno koordinira rad u oblasti integrisanih menadžment sistema. Vrši kontinualno snimanje i proveru funkcionisanja integrisanih menadžment sistema, dajući rukovodstvu adekvatne elemente za potrebe preispitivanja sistema i organizaciju odgovarajućih korektivnih i preventivnih akcija. Sinhronizuje aktivnosti u vezi sa eksternim proverama i ocenama integrisanih menadžment sistema.

Služba kvaliteta realizuje delokrug rada kroz:

 • poslove iz oblasti upravljanja kvalitetom;
 • poslove iz oblasti upravljanja zaštitom životne sredine;
 • poslove upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu
 • poslove upravljanja kvalitetom sirovina i materijala
 • super kontrolu kvaliteta gotovih proizvoda po proizvodnim celinama
 • Kontakt:
  Rukovodilac službe kvaliteta
  Dragana Stamenović-Pančić
  Telefon: 010 30 40 41
  E-mail: dragana.stamenovic-pancic@tigar.com

  Funkcija komercijale i marketinga objedinjuje sve komercijalne aktivnosti vezane za nabavku i prodaju na domaćem i inostranom tržištu. U delokrug rada ove funkcije spadaju i poslovi iz oblasti marketinga i logistike.

  Služba marketinga

  Marketing Tigra a.d. omogućava da strategija kompanije bude tržišno usmerena, u skladu sa strateškim ciljevima na tržištu roba i usluga.

  Marketing podstiče, razvija i implementira marketing koncepciju u Tigru a.d. i odgovoran je za vođenje i koordinaciju marketing aktivnosti, kao i podršku Funkcije korporativnog upravljanja u proceni ukupnih mogućnosti kompanije.

  U okviru marketinga realizuju se aktivnosti u oblasti istraživanja tržišta, marketinške implementacije razvoja proizvoda i kreiranja korporativnog identiteta i promotivnih aktivnosti.

  Kontakt:
  Rukovodilac službe marketinga
  Marjan Avžner
  Telefon: 010 306 730
  E-mail:marjan.avzner@tigar.com

  Služba veleprodaje

  Prodajni asortiman obuhvata:

 • Modnu, dečiju, sportsku, zaštitnu i gumenu obuću opšte namene
 • Proizvode od reciklirane gume koji se koriste kao izolacioni građevinski materijali, za uređenje bašta i drugih spoljnih površina, za dečija igrališta, sportske terene i druge opšte namene
 • Lopte i sportske rekvizite
 • Boje i lakove
 • Široku gamu proizvoda namenjenih industriji, građevinarstvu, putnoj i železničkoj infrastrukturi, kao i
 • Lepila namenjena rudarskom sektoru
 • Kontakt:
  Rukovodilac službe veleprodaje
  Zoran Marković
  Telefon: 010 306 340
  E-mail:zoran.markovic@tigar.com

  Služba nabavke

  U delokrug rada službe nabavke spadaju sledeći poslovi : ugovaranje i organizovanje nabavke sirovina, materijala, rezervnih delova i energenata kao i obezbeđivanje informacija o tržištu sirovina i repromaterijala.

  Vrši se nabavka materijala I sirovina za sve tri proizvodne celine, kao što su elastomeri opšte i specijalne namene, punila, omekšivači, ubrzivači i ostalih sirovina za potrebe nesmetanog obavljanja procesa proizvodnje u okviru Tigra a.d. kao i nabavka materijala za energetiku, tehnička tkanina, obućarski, pomoćni i materijal za pakovanje i rezervni delovi.

  Kontakt:
  Rukovodilac službe nabavke
  Tatjana Stančev
  Telefon: 010 306 330
  E-mail:tatjana.stancev@tigar.com

  Služba logistike, magacina i transporta

  Logistika Tigar a.d. se bavi upravljanjem zaliha robe i gotovih proizvoda kroz proces uskladištenja. Roba se skladišti u dva regionalna magacina i dva magacina u Pirotu. Vrši organizaciju međunarodnog i domaćeg transporta u izvozu i uvozu roba za potrebe kompanije i transport gotove robe i sirovina sopstvenim kombi vozilima, u zemlji i inostranstvu, za potrebe kompanije i trećih lica.

  Kontakt:
  Rukovodilac službe logistike, magacina i transporta
  Vladan Pop-Krstić
  Telefon: 010 306 851
  E-mail:vladan.pop-krstic @tigar.com

  Služba finansija

  U delokrugu rada službe je da stvara, održava i unapređuje sisteme koji obezbeđuju osnovnu, tekuću i razvojnu finansijsku politiku. Ogleda se u sledećem:

  1. Izrada plana likvidnosti "Tigra" na osnovu plana priliva i odliva sredstava.
  2. Staranje o održavanju likvidnosti preduzeća na osnovu stvarnog priliva sredstava i stvorenih obaveza.
  3. Praćenje naplate potraživanja i obezbeđivanje odgovarajuće evidencije.
  4. Plasiranje viška sredstava u skladu sa postavljenom politikom.
  5. Preduzimanje mera za obezbeđenje nedostajućih sredstava i urednom vraćanju istih.
  6. Preduzimanje mera za obezbeđenje deviznih sredstava u skladu sa definisanom politikom obezbeđenja deviznih sredstava.
  7. Praćenje promena na računima organizacionih jedinica iz sastava "Tigra" i sastavljanje potrebnih izveštaja.
  8. Izrada plana investicione i kreditne sposobnosti preduzeća.

  Kontakt:
  Rukovodilac službe finansija
  Dragan Todorović
  Telefon: 010 30 42 41
  E-mail:dragan.todorovic@tigar.com

  Služba računovodstva

  Služba računovodstva je odgovorna za evidentiranje svih promena na sredstvima društva, izradjuje mesečne i godišnje finansijske izveštaje o poslovanju matičnog i zavisnih preduzeća. U skladu sa zakonskim propisima i ciljevima poslovne politike obezbeđuje se:

  1. analitička evidencija nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava, materijala i sitnog inventara, gotovih proizvoda, robe - naturalno i vrednosno.
  2. analitička evidencija kupaca, datih i primljenih avansa, dobavljača, potraživanja od radnika.
  3. obračun i podnošenje poreskih prijava (porez na dodatu vrednost, porez na dobit preduzeća, porez na imovinu).
  4. izveštaj o troškovima po mestima nastanka.
  5. izrada mesečnih i godišnjih finansijskih izveštaja o poslovanju.
  6. izrada konsolidovanog godišnjeg izveštaja.

  Kontakt:
  Rukovodilac službe računovodstva
  Aleksandra Đorđević
  Telefon: 010 30 41 20
  E-mail:aleksandra.djordjevic@tigar.com

  Funkcija proizvodnih procesa, razvoja i investicija u obavezi je da definiše strategije investicionog razvoja svih delova Tigar Grupe; strategije razvoja proizvodnih procesa, strategije investicionog održavanja I upravljanje projekata. U obavezi je da proizvede i distribuira fluide, organizuje i odgovorna je za centralno održavanje opreme, uređaja, instalacija i alata za proizvodnju, uravlja nepokretnostima i zemljištem Tigar grupe.

  Služba za investicije i razvoj

  Služba za investicije i razvoj nadležna je za oblast upravljanja projektima i upravljanja investicijama na nivou cele kompanije Tigar a.d. U nadležnosti ove funkcije je upravljanje svim građevinsko-infrastrukturnim, arhitektonskim, mašinskim, elektro i tehnološkim, kao i upravljanje investiciono-ekonomskim i geodetskim aktivnostima.

  Prostorno planiranje i urbanizam, katastar nepokretnosti i dokumentaciono obezbeđenje projekata takođe su oblasti koje pokriva delokrug rada Službe za investicije i razvoj. Posebna grupa aktivnosti je u vezi sa projektom energetske efikasnosti, koji se u kompaniji kontinuirano sprovodi dugi niz godina.

  Kontakt:
  Rukovodilac Službe za investicije i razvoj
  Ljubinka Panić
  Telefon: 010 30 61 30
  E-mail:ljubinka.panic@tigar.com

  Služba upravljanja nepokretnostima i zemljištem

  Služba upravljanja nepokretnostima i zemljištem je takođe u sastavu funkcije. Delokrug rada ove službe je upravljanje imovinom, kao i upravljanje ugovorima, praćenje troškova, procene vrednosti, nabavka i prodaja, i sve aktivnosti vezane za nepokretnosti.

  Kontakt:
  Dragana Ristić
  Telefon: 010 30 63 74
  E-mail:dragana.ristic@tigar.com

  Radna jedinica Energetika

  Radna jedinica Energetika se bavi:

 • - proizvodnjom i distribucijom fluida (vodene pare, komprimovanog vazduha i meke vode), transformacijom i distribucijom električne energije
 • - distribucijom vode, pripremom rashladne vode, i kontrolom otpadnih voda
 • - održavanjem postrojenja,vodova, mreža i opreme i
 • - kontrolom emisija izduvnih gasova i kontrolom otpadnih voda
 • Kontakt:
  Rukovodioc Radne jedinice Energetike
  Dragiša Tošić
  Telefon: 010 30 60 70
  E-mail:dragisa.tosic@tigar.com

  Služba centralnog održavanja

  Služba centralnog održavanja realizuje planove investicionog održavanja i investicija, remont opreme i alata, montaža i instalacija nove opreme, kontrolu i defektaža demontirane opreme, definiše i prati indikatore procesa centralnog investicionog održavanja, definiše akcione planove za poboljšanje procesa investicionog održavanja, stalna poboljšanja na opremi koja će omogućiti viši nivo kvaliteta proizvoda i veću bezbednost u radu na opremi. Održavanje i interna kalibracija merne opreme i mernih sredstava.

  Kontakt:
  Šef službe centralnog održavanja
  Zoran Igić
  Telefon: 010 30 61 11
  E-mail:zoran.igic@tigar.com

  Funkcija podrške poslovnim aktivnostima u obavezi je da stvara, održava i unapređuje sistem i mehanizme pravne zaštite interesa i poslovanja Tigar grupe, obezbeđuje kadrove potrebne za funkcionisanje poslovnog sistema, izgrađuje i održava informacioni sistem Tigar Grupe, kao jedinstvene tehnološke informacione baze i pruža logistiku Tigar Grupi.

  Pravna služba

  Pravna služba je odgovorna da obezbedi sistem i mehanizme pravno-normativne zaštite interesa i poslovanja društva i njegovih delova, u skladu sa važećim zakonskim propisima i regulativom, unutar poslovnog sistema i u odnosima sa okruženjem.

  Delokrug rada Pravne službe obuhvata:
  - Redovno praćenje zakonskih propisa i njihovih promena,
  - Normativno ugrađivanje u normativna akta preduzeća,
  - Pripremu sednica i odgovarajućih odluka organa upravljanja preduzeća,
  - Zastupanje preduzeća pred nadležnim državnim organima, radi zaštite imovinskih prava u zemlji i inostranstvu,
  - Zaštitu interesa preduzeća u pogledu prava intelektualne svojine,
  - Pripremu i preispitivanje ugovora.

  Kontakt:
  Rukovodilac pravne službe
  Danijela Cenić
  Telefon: 010/304 005, 010/304 007
  E-mail:danijela.cenic@tigar.com

  Kadrovska i obračunska služba

  Kadrovska i obračunska služba obezbeđuje kadrove potrebne za funkcionisanje sistema u skladu sa strateškim ciljevima, poslovnom politikom i planovima. Odgovorna je za kontinualnu analizu tržišta radne snage i potreba poslovnog sistema, školovanje, pripremu, profesionalni razvoj i praćenje kadrova u toku celog njihovog radnog veka. U okviru podele rada najznačajnije je:
  - Kreiranje strategija i programa rada u oblasti kadrova.
  - Obezbeđenje sistema nadzora i kontrole sprovođenja usvojene strategije i programa rada i postignutih rezultata u ostvarenju poslovne politike u delu kadrova.
  - Kreiranje i predlaganje dugoročne kadrovske politike.
  - Iznalaženje i primena motivacionih faktora u cilju stimulisanja za doprinos u realizaciji planova.
  - Organizacija i realizacija programa obrazovanja i obuke.
  - Saradnja sa obrazovnim i naučno-istraživačkim ustanovama.
  - Projekcija i organizacija sistema praćenja kadrova.
  - Projekcija i organizacija sistema nagrađivanja i plata.

  U delokrug rada Kadrovske i obračunske službe spadaju poslovi:
  - obračun zarada, obračun naknada zarada, obračun ostalih ličnih primanja, regulisanje poreza i doprinosa, podnošenje poreskih prijava, izrada obrazaca M4, vrednovanje poslova.
  - prijem i ekspedicija pošte, tehničko održavanje upravne zgrade, održavanje higijene u upravnoj zgradi
  - organizacija prevoza i prevoz službenim automobilima
  - obavljanje arhivskih poslova.

  Kontakt:
  Rukovodilac Kadrovske i obračunske službe
  Slađana Jovanović
  Telefon: 010 304 279
  E-mail:sladjana.jovanovic@tigar.com

  IT služba

  IT služba je odgovorna za izgradnju i održavanje integralnog informacionog sistema "Tigra" a.d., kao jedinstvene tehnološke informacione baze, koja treba da obezbedi potrebne podatke rukovodstvu za efikasno upravljanje. U obavezi je da stvara jedinstven i kompatibilan informacioni sistem, sposoban da se održava i razvija u skladu sa savremenim trendovima u svetu. IT služba realizuje poslove iz definisanog delokruga rada kroz rad dve službe: službe za projektovanje i razvoj i službe za instalacije.

  Delokrug rada službe za projektovanje i razvoj:
  - projektovanje i programiranje delova IIS
  - operativno aktiviranje i korišćenje elemenata IIS
  - projektovanje potrebnog hardvera i odabir softvera
  - odabir, formiranje i održavanje baze podataka
  - projektovanje, aktiviranje i održavanje aplikativnog softvera
  - instaliranje aplikativnog softvera

  Delokrug rada službe za instalacije:
  - Obrada i zaštita podataka
  - Projektovanje telekomunikacione tehnologije
  - Formiranje, održavanje, operativna kontrola i korišćenje provajding centra
  - Elektronsko upravljanje projektima
  - Postavljanje i održavanje opreme
  - Popravke ili zamene delova ili celih elemenata sistema
  - Projektovanje, instaliranje i održavanje hardverskih i softverskih komponenti LAN-a
  - Instaliranje sistemskog i aplikativnog softvera

  Kontakt:
  Rukovodilac IT službe
  Miroslav Petrović
  Telefon: 010 304 220
  E-mail:miroslav.petrovic@tigar.com

  nazad na vrh
  Tigar AD KATALOZI
  KATALOZI PROIZVODA
  © Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015