SRPSKI      ENGLISH
TIGAR a.d.
TigarTigar news ticker

SKUPŠTINA AKCIONARA 2011.
SKUPSTINA AKCIONARA 2011.

Poštovani akcionari,

Godišnja Skupština akcionara kompanije Tigar zakazana je za 24. jun 2011. godine.

Pravo učešća u radu Skupštine imaju akcionari koji su na dan 16.5. 2011. godine bili evidentirani u Knjizi akcionara CRHoV.

Poziv za Skupštinu, Dnevni red, kao i kompletan materijal, koji su prosleđeni na adrese svih akcionara, možete preuzeti i sa kompanijskog sajta.


Dokumenta:

Akcionarsko društvo Tigar Pirot - Izveštaj o bitnom događaju javnog društva (23.5.2011.)

Materijal i odluke za Skupštinu akcionara

Zastupnička izjava

Punomoćje

Izveštaj o poslovanju za 2010. godinu

Konsolidovani finansijski izveštaji 31. decembar 2010. godine i Izveštaj nezavisnog revizora

Finansijski izveštaji 31. decembar 2010. godine i Izveštaj nezavisnog revizora

nazad na vrh
Tigar AD KATALOZI
KATALOZI PROIZVODA
© Tigar Corporation - Pirot, Serbia 2015